سئوالات منطق

1- مهمترین فعالیت روح چیست؟ وآیا ارادی است یا غیر ارادی؟5/0

2- منطق فقط ما را با طرز کار ........ آشنا می کند.25/0

3-دو تصور ویک تصدیق مثال بزنید.75/0

4- ما هنگام تعریف نمودن بطور طبیعی از مفاهیم وکلمات .........شروع می کنیم و به مفاهیم .........

می رسیم.5/0


5- درهر یک از تعاریف زیر کدام یک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟5/0

الف- مدرسه: زمانی است که باید در آن دقت نمود.

ب-زمین : سیاره ای است که به دور خورشید می گردد.


6- در جمله زیر دو مفهوم جزئی و دو مفهوم کلی بیابید.1

«قله دماوند بلندترین قله ایران می باشد وهمه کوهنوردان ما به آن صعود نموده اند و انسان در آنجا احساس

ارامش وسعادت می نماید».

کلی:.................. و ....................            جزئی:...................... و ......................


7- رابطه هریک از دو مفهوم کلی زیر را همراه با رسم دوایر آنها بنویسید.5/1

الف) مسلمان و معلم : نسبت: ......................   دوایر :.........................

ب) حیوان و حساس : نسبت :.......................    دوایر:..........................

ج) سنگ و آهو:نسبت :.............................    دوایر:..........................


8- درک مفاهیم ذاتی مقدم  بر ذات است یا مفاهیم عرضی؟ با یک مثال توضیح دهید.75/0


9-فصل را تعریف نموده و بنویسید فصل انسان و مثلث چیست؟1


10- یک عرض عام و یک عرض خاص برای حیوان مثال بزنید.5/0

عرض عام:................................            عرض خاص:.......................................


11- مراتب اجناس یا مفاهیم درونی دایره را بنویسید. 75/0


12-اگر در تعریف انسان بگوئیم«جسم ناطق» کدام یک از اقسام تعریف را به کار برده ایم؟5/0


13- آیا همیشه فصل و عرض خاص یک چیز را می توان یافت اگر نه چه باید کرد؟مثالی بنویسید.1


14- مقصود از ماده و صورت استدلال چیست؟5/0


15- درقضیه حملی و شرطی زیر اجزاء آن ها را مشخص کنید:1

الف) پایتخت ایران تهران است.   ب) اگر خدا را یاری کنید خدا نیز شما را یاری می نماید.


سئوالات فلسفه

16- ریشه لفظ فلسفه چیست و معنای آن چه بود و چه کسی اولین بار خود را فیلسوف نامید.1


17-اصطلاح فلسفه را در بین عامه مردم با مثالی بنویسید. 75/0


18-چهار مورد از مبانی فلسفی علوم طبیعی را نام ببرید.1


19- رابطه فلسفه و روانشناسی را از یک جنبه به دلخواه توضیح دهید. 75/0


20- هر یک از موارد زیر در کدام علم مورد بررسی قرار می گیرد؟1

الف) چرا یک گل زیبا است:

ب) تبیین عقلانی حق حکومت بر مردم :

ج) آیا انسان موجودی تابع پایگاه طبقاتی خود است :

د) انسان باید راستگو باشد:


21- فلسفه اولی را تعریف کنید.75/0


22-دو مورد مسایل فلسفه اولی را نام ببرید.5/0


23-دلیل ظهور سوفسطائیان چه بودو خلاصه ای از افکار و عقاید آن ها را بنویسید. 1


24- نظر گرگیاس را درباره حقیقت وواقعیت که در کتاب درباره طبیعت آمده است بنویسید.5/1


25- شیوه سقراط در تعلیم حکمت چگونه بود؟ توضیح دهید.75/0

                                                                                                                              موفق باشید جمع نمره 20