بسمه تعالی

نمونه‌ی سؤالات منطق دروس 13 12 . محتوای استدلال ( ماده ) .

س 1 : سه مورد از مهم ترین موادی را که در قیاس بکار می رود نام ببرید .

س 2 : صحیح است یا غلط .    الف ) برهان ( إنّ ) کاملاً یقینی و اطمینان بخش است .

ب ) احتجاجات حضرت ابراهیم ( ع ) در ردّ عقاید مخالفان توحید به شیوه جدلی بود .

ج ) هیچ صناعتی در افاده‌ی تصدیق اقناعی به درجه خطا نمی رسد .

س 3 : سه مورد از مواد یقینی قیاس را نام ببرید .

س 4 : در برهان إنّی از وجود . . . . . . . به وجود . . . . . . . . استدلال می کنند .

س 5 : برهان لمّی را تعریف کنید و یک مثال بیاورید .

س 6 :‌اقسام برهان را نام ببرید .

س 7 : مقصود از جدل چیست و ماده ای که در جدل بکار می رود را بیان کنید .

س 8 : تعریف خطابه و ماده‌ایکه در خطابه به کار می رود را بیان کنید .

س 9 : کاربرد مخیلات در . . . . . . . . است .

س 10 : قضیه‌ی زادگاه علی کعبه است جزء کدام یک از مواد فضایا است .

جواب نمونه سؤالات منطق دروس 13 و 12 ( محتوای استدلال ( ماده ) )

ج 1 : مهم ترین موادی که در قیاس به کار می رود عبارتند از : محسوسات ، اوّلیات ، تجربیات ، متواترات .

ج 2 : الف ) غلط      ب ) صحیح              ج ) صحیح

ج 3 : محسوسات ، اولیات ، تجربیات ، متواترات .

ج 4 : معلول به علت .

ج 5 : برهان لمّی پی بردن از علت به معلول است مانند : پی بردن از وجود خورشید به روشن بودن هوا .

ج 6 : برهان لمّی ـ برهان إنّی .

ج 7 : جدل ، استدلالی که از قضایای مشهور یا مسلّم تشکیل می شود و طرف مقابل را قانع می کند بنابراین جد مسلمات طرف مقابل است و البته از مشهورات و مقبولات نیز استفاده می شود .

ج 8 : خطابه سخنی است که برای تشویق مردم به انجام یا ترک عملی از طریق تحریک عواطف و اقناع آنها مورد استفاده قرار گیرد . و مقدمات خطابه : از مشهودات ، مظنونات و مقبولات فراهم می‌آید .

ج 9 : شعر

ج 10 : متواترات .