نمونه سؤالات درس هشتم منطق « احکام قضایای حملی » ( صص 56 46 )

س 1 : منظور از احکام قضایا چیست ؟ در این بحث چه تغییراتی در تبدیل یک قضیه به قضیه‌ی دیگر قابل اعمال است ؟

س 2 : پنج مورد از احکام قضایا را نام ببرید و برای هر یک مثالی از خود بیاورید .

س 3 : جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید . ( صدق ، کذب ، صادق ، کاذب ، ‌کیف ، کمّ ، شخصیه ، سالبه جزئی )

1 ـ عکس مستوی عبارت از این است که جای دو جزء قضیه را عوض کنیم . و . . . . . و صدق را به حال خود بگذاریم .

2 ـ قضیه‌ی . . . . . . عکس مستوی لازم الصدق ندارد .

3 ـ تناقض عبارت است از اختلاف دو قضیه به نحوی که . . . . . . یکی ذاتاً مستلزم . . . . . . . . دیگری باشد و برعکس .

4 ـ برای اینکه دو قضیه با هم متناقض باشند باید در . . . . . و کیف مختلف باشند .

5 ـ برای بدست آوردن نقیض قضیه‌ی . . . . . . تنها اختلاف در کیف کافی است .

6 ـ دو قضیه‌ی متضاد ممکن است هر دو . . . . . . . باشند یا یکی صادق باشد و دیگری کاذب اما . . . . . . بودن هر دو محال است .

س 4 : عکس مستوی ، نقیض و متضاد قضیه‌ی زیر را بنویسید . ( هر گلی زیباست . )

س 5 : عکس مستوی و نقیض قضیه زیر را بنویسید .

الف ـ  هر گلی شاداب است

ب ـ  هر موجودی مخلوق خداست

س 6 : عکس مستوی و متضاد هر یک از قضایای زیر را بنویسید .

الف ـ هر فلزی رسانا است

ب ـ هیچ مثلثی قائم الزاویه نیست .

س 7 : با ذکر مثال عکس مستوی قضایای موجبه جزئیه و سالبه کلی را بدست آورید .

س 8 : نقیض محصورات چهارگانه را را بنویسید .

س 9 : عکس مستوی و عکس نقیض قضایای چهارگانه را بنویسید .

س 10 : برای هر یک از موارد زیر پاسخ مناسب دهید .

الف ) عکس مستوی سالبه کلی . . . . . . . .

ب ) متضاد موجبه کلی . . . . . . . .

ج ) نقیض سالبه جزئی . . . . . . . . .

د ) عکس مستوی سالبه جزئی . . . . . . .

س 11 : بین هر یک از قضایای زیر چه رابطه ای برقرار است .

الف ) موجبه جزئی . . . . . . . . موجبه جزئی .

ب )‌ موجبه کلی . . . . . . . . سالبه کلی .

ج ) موجبه جزئی . . . . . . . . سالبه کلی .

د ) سالبه کلی . . . . . . . . سالبه کلی .

س 12 : جدول زیر را کامل کنید . توجه : موارد خواسته شده را با توجه به اصل قضیه بیان کنید .

اصل قضیه

عکس مستوی

عکس نقیض

تناقض

متضاد

هرپرستوی پرنده است

 

 

 

 

هر ب الف است

 

 

 

 

هر دانایی تواناست

 

 

 

 

بعضی جوان‌ها فعال نیستند

 

 

 

 

هیچ بی‌نیاز از خدا موجود نیست

 

 

 

 

هیچ انسان با ایمانی بی‌تفاوت نیست

 

 

 

 

 

س 13 : جدول زیر را کامل کنید.

اصل قضیه

متضاد

تناقض

تداخل

تداخل تحت تضاد

عکس مستوی

عکس نقیض

موجبه کلی