نمونه‌ی سؤالات درس هفتم منطق « اقسام قضایای حملی و شرطی »

س 1 : نوع قضایای ذیل را مشخص کنید . ( شخصیه ـ محصوره ـ شرطی متصل ـ شرطی منفصل ) .

الف ) این جسم یا فلزی است یا چوبی .             ب )‌ائمه معصومین 12 نفر هستند .

ج ) هیچ انسانی سنگ نیست .                         د) دانش‌آموزان این کلاس در کنکور شرکت می کنند .

ه ) تهران پایتخت ایران است .                         ر ) هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد .

ز ) ابن سینا شاعر بزرگی نیست .                     ط ) هیچ انسانی جاوید نیست .

ظ )‌ هر آنکس که دندان دهد نان دهد .             ع ) حواریون یاران حضرت عیسی بودند .

غ ) شکل یا مثلث است یا دایره .                     ف ) موجود یا مجرد است یا مادی .

ق ) آدمی مخفی است در زیر زبان .                 ک ) نمازگزاران در مسجد جامع دو هزار نفر بودند .

س 2 : برای هر یک از قضایای ذیل یک مثال بیاورید .

1 ـ قضیه شرطی منفصل حقیقی                     2 ـ قضیه جمعی

3 ـ قضیه شرطی متصل                                4 ـ شخصیه

5 ـ موجبه کلی                                          6 ـ قضیه شرطی منفصله مانعه الجمع

7 ـ سالبه جزئیه                                         8 ـ موجبه جزئیه

9 ـ منفصل مانعه الخلوّ                                10 ـ سالبه کلی

س 3 : هر یک از قضایای زیر مصداق کدام یک از انواع قضیه حملی است . الف ) پاستور کاشف میکروب است .

       ب ) دانش‌اموزان این کلاس 35 نفرند .

س 4 : اقسام قضیه محصوره را با ذکر مثال بنویسید .

س 5 : اقسام قضیه منفصل را نام برده و برای هر یک مثال بیاورید .

س 6 : اقسام قضیه حملی را به لحاظ موضوع فقط نام ببرید .

س 7 : سورهایی را که در محصولات چهارگانه بکار برده می شود بنویسید .

س 8 : نوع قضایای شرطی منفصل را مشخص کنید .

الف ) شکل یا مثلث است یا دایره

ب ) موجود یا مجرد است یا مادی

س 9 ) لفظی که در قضیه دلالت بر کمیت دارد . . . . . نامیده می شود .

جواب سؤالات درس هفتم منطق

ج 1 : الف ) منفصل مانعه الجمع                     ب ) شخصیه ( قضیه جمعی )

ج ) محصوره سالبه کلی                               د ) شخصیه ( قضیه جمعی )

ه ) شخصیه                                              ر ) محصوره موجبه کلی

ز ) شخصیه                                               ط ) محصوره سالبه کلی

ظ ) محصوره موجبه کلی                              ع ) شخصیه قضیه جمعی

غ ) منفصل مانعه الجمع                               ف ) حقیقیه

ق ) محصوره موجبه کلی                              ک ) شخصیته قضیه جمعی

ج 2 : 1 ـ انسان یا مذکر است یا مونث                 2 ـ دانش‌آموزان این کلاس 25 نفرند .

3 ـ اگر حسن تن آسان باشد خوشبخت نیست .      4 ـ حافظ از بهر تو آمد سوی اقلیم وجود

5 ـ همه‌ی موجودات فانی اند                             6 ـ این جسم یا فلزی است یا چوبی

7 ـ بعضی علفخواران سمدار نیستند                     8 ـ بعضی الف ب است

9 ـ هر شیئی یا علت است یا معلول                     10 ـ هیچ انسانی بی تفاوت نیست

ج 3 : الف ) شخصیه                               ب ) شخصیه ( قضیه جمعی )

ج 4 : 1 ـ موجبه کلی مانند : هر الف ب است                  2 ـ موجبه جزئی مانند بعضی الف ب است

3 ـ سالبه کلی مانند : هیچ الف ب نیست                       4 ـ سالبه جزئی مانند : بعضی الف ب نیست .

ج 5 : منفصل حقیقی مانند عالم یا حادث است یا قدیم .

منفصل مانعه الجمع مانند این فرد یا اروپایی است یا آسیایی .

منفل مانعه الخلوّ مانند فرهاد یا گوش دارد یا ناشنواست .

ج 6 : حملی شخصیه ـ حملی محصوره .

ج 7 : هر ـ هیچ ـ بعضی .

ج 8 : الف ) مانعه الجمع      ب ) حقیقی

ج 9 : سور