بسمه تعالی

نمونه‌ی سؤالات درس ششم منطق ( جایگاه قضیه در استدلال ) صص 36 30

س 1 : حجت یا استدلال را تعریف کنید . و برای آن یک مثال بیاورید .

س 2 : یک مثال برای مرکب تام انشایی بنویسید .

س 3 : با ذکر مثال مشخص کنید که هر تصدیقی مستلزم چند تصور است . ( اجزاء تصدیق ) .

س 4 : تصدیقی که در آغاز مورد شک است ، همین که معلوم و مسلم شد و از مقدمات بیرون کشیده شد . . . . . نام می گیرد .

س 5 : اجزای تشکیل دهنده‌ی یک استدلال یا حجت را با ذکر مثال بنویسید .

جواب نمونه‌ی سؤالات

ج 1 : هر یک از تصدیق های معلوم که منجر به اثبات قضیه‌ی مطلوب می شود مقدمه و مجموع آنها حجت یا استدلال نام دارد .

مانند : هر الف ب است ـ هر ب ج است = هر الف ج است .

                                      حجت                                   نتیجه

ج 2 : برو ـ نرو ـ آیا کتاب را خواندی ـ کاش بزرگ می شدم .

ج 3 : هر تصدیقی مستلزم سه تصور است :

1 ـ تصور موضوع ، یعنی آنچه چیزی بدان نسبت داده می شود .

2 ـ تصور محمول ، یعنی آنچه به موضوع نسبت داده می شود .

3 ـ تصور ، نسبت که بین موضوع و محمول نسبت برقرار می کند .

مانند : ‌انسان  توانا   است .

           موضوع    محمول    نسبت

ج 4 : نتیجه