نمونه‌ی سؤالات درس پنجم منطق « اقسام تعریف » صص 29 26

س 1 : تعاریف زیر را کامل کنید .

الف ) جسم : . . . . . . . . رنگ پذیر ( رسم تام )              ب ) جنس بعید + . . . . . . . . = حد ناقص .

ج ) . . . . . . . . کاتب در تعریف انسان ( رسم تام )          د ) جسم . . . . . . . . در تعریف حیوان ( حد ناقص ) .

و ) . . . . . . . ضاحک در تعریف انسان ( رسم ناقص )       ه ) جسم نامی . . . . . . . . در تعریف حیوان ( حد تام ) .

س 2 : وجه اشتراک حد تام و رسم تام چیست ؟

س 3 : رسم ناقص چگونه حاصل می شود مثال بزنید . یا اصطلاح رسم ناقص را تعریف کنید .

س 4 : اقسام تعریف را فقط نام ببرید .

س 5 : وجه اشتراک حد ناقص و رسم ناقص چیست ؟

س 6 : تعریف (‌انسان ، جسم نامی فاضل ) چه نوع تعریفی است .

س 7 : تعیین کنید هر یک از تعاریف ذیل کدام یک از اقسام تعریف است .

الف ) کم متصل سه ضلعی در تعریف مثلث        ب ) جسم نامی حساس در تعریف حیوان .

س 8 : کدا میک از تعاریف ذیل ، کاملترین تعریف برای حیوان است .

الف ) جسم نامی چهارپا     ب ) جوهر حساس     ج ) جسم نامی حساس .

س 9 : نوع هر یک از تعاریف ذیل را مشخص کنید .

الف ) جسم نامی حساس ، در تعریف حیوان     ب )‌جسم ضاحک در تعریف انسان .

جواب سؤالات درس پنجم منطق

ج 1 : الف ) جوهر رنگ پذیر     ب ) فصل                                   ج ) حیوان کاتب  

       د ) جسم حساس            و ) جسم / جسم نامی / جوهر ضاحک     ه ) حساس

ج 2 : جنس قریب

ج 3 : رسم ناقص از ترکیب جنس بعید + عرض خاص حاصل می شود . مانند جسم کاتب در تعریف انسان .

ج 4 : حد تام ـ حد ناقص ـ رسم تام ـ رسم ناقص .

ج 5 : جنس بعید

ج 6 : انسان : جسم نامی فاضل رسم ناقص است .

ج 7 : الف ) حد ناقص     ب ) حد تام

ج 8 : ج ( جسم نامی حساس )

ج 9 : الف ) حد تام     ب ) رسم ناقص