(علتهای چهارگانه)یعنی ارسطو صص59-51

1-جاهای خالی را كامل كنید.(خرداد85)   الف)در نظر ارسطو آنچه شدنی است ......و آنچه بودنی است.........نام دارد.    ب)علتهای .......و.........علل بیرونی اشیاء می باشند.

   ج)دانه لوبیا برای گیاه لوبیا در حكم علت .........است؟

د)ارسطو علت فاعلی درونی را كه مبدا حركت و سكون در اجسام می باشد ......می نامند.

ه)در نظر ارسطو ...........وجود بالقوه و مایه اولیه است كه در اثر تغییر و تحول به ......می رسد.

1-2-میل طبیعی در درون اشیاء را با انگیزه و نیت كه در ذهن انسان است، مقایسه كنید.(خرداد84)

2-2-جوجه نسبت به تخم مرغ ........است و نسبت به مرغ.......است.(خرداد84)

الف)فاعل، غایت.   ب)ماده ، صورت   ج)صورت- ماده     د)غایت فاعل

3-2-ارسطو برای توجیه عقلانی هر پدیده ای از چه امری استفاده كرده است.(خرداد84)

الف) عالم مثل    ب)علل اربعه    ج)ادراكات حسی    د)تغییر و تحول پدیده ها

3-دی ماه 84. الف)در جمله زیر علیت های چهارگانه را مشخص كنید.  ب)طبیعت جسم را تعریف كنید.

4-خرداد83. علتهای چهارگانه را با ذكر مثال نام ببرید.

5-شهریور 83.الف)روش فلسفی ارسطو به چه نامی معروف شد؟ سه تن از پیرامون مسلمان ارسطو را نام ببرید.

دی ماه 86-شهریور 86.ب)ابتدا هیولا یا ماده را طبق نظر ارسطو تعریف كنید، سپس برای آن یك مثال بنویسید.

6-دی ماه 83. الف) علت مادی در نظر ارسطو چست و چگونه این علت به مرحله فعلیت نایل می شود.

ب)از نظر ارسطو فلسفه چگونه دانشی است و وظیفه فیلسوف چیست؟

7-شهریور 82. با طرح مثالی علتهای چهارگانه را از نظر ارسطو تعریف كنید.

8-دی ماه 82.الف) علت صوری و علت فاعلی را با ذكر مثال تعریف كنید.ب)به نظر ارسطو فلسفه چه دانشی است. و ظیفه فیلسوف چیست؟

9-خرداد81. الف) روش فلسفی ارسطو به چه نامی معروف شد. و سه تن از پیروان مسلمان ارسطو را نام ببرید.

ب)ارسطو علت فاعلی را در حركات طبیعی چگونه تفسیر می كند. دی ماه 85-با مثال . شهریور 86و دی ماه 86

10-شهریور 81: با طرح مثالی، علتهای چهارگانه را از نظر ارسطو تعریف كنید.

11-دی ماه 81: الف) ارسطو چگونه فیلسوفی است و به چه موضوعاتی علاقمند بود.

ب)علت مادی در نظر ارسطو چیست و چگونه به مرحله فعلیت نائل می شود.

12-دی ماه 80:الف) روش فلسفی ارسطو به چه نامی معروف شد؟ سه تن از پیروان مسلمان ارسطو را نام ببرید.

ب)علت مادی را با ذكر مثال تعریف كنید.  ج)درهر یك از نمونه های زیر، نوع علیت را مشخص كنید.

ناطق نسبت به انسان-جوجه نسبت به مرغ- تندرستی نسبت به پیاده روی. درودگر نسبت به پنجره نویسنده نسبت به كتاب سنگ مرمر نسبت به یك تندیس.

د)ارسطو فلسفه را چگونه دانشی می داند.

13-خرداد79. الف)ارسطو و علم فیزیك را چگونه تعریف كرد.   ب)از دیدگاه ارسطو وظیفه یك فیلسوف چیست؟خرداد86    ج)ارسطو علل حركات اجسام را چگونه تفسیر می كند.      د)علت فاعلی را تعریف كرده و برای آن مثالی ذكر كنید.

14-دی ماه 78. الف) علت فاعلی و علت غایی را با ذكر مثال تعریف كنید.   ب)علت صوری را تعریف كرده و نسبی بودن ماده و صورت را با ذكر مثال توضیح دهید.

15- شهریور 85. منظور از طبیعت جسم چیست؟ با ذكر مثال آن را توضیح دهید.

16- شهریور 85 و84. علت مادی و صوری را تعریف كرد و سپس برای هر كدام هر كدام مثال بیاورید.

17- خرداد86-دی ماه 85. علت های بیرونی (از علل چهارگانه) را نام ببرید وبرای هر یك مثالی بیاورید.

18- خرداد86: در نظر ارسطو ، نسبت یك صورت بالاتر از خود چیست؟

الف)غایت آن است   ب) فاعل آن است  ج)ماده آن است   د)صورت آن است.

19- خرداد 87: جاهای خالی را پر كنید:نمره 1:

الف: در یك هسته ی بلوط آن مبدا درونی كه آن را از مرحله ای به مرحله بالا تر سوق میدهد...........است.كه از این جهت آن را علت.......... می گویند و از آن جهت كه عامل درونی و محرك دانه بلوط است آن را علت ........ مینامند.ص 57

20- خرداد 87 نمره 1 : طبق نظر بهمنیار هر یك از موارد مشخص سده در عبارت ذیل بیانگر چه نوع علتی می باشد.ص54

الف: علت یا داخل بود در قوام چیزی ... و آن جزو یا به قوت بود. چنانكه خشت سریر را.

ب: یا علت آن بود كه جزوی از وجود نبود ... و آن بود كه از بهر او چیزی بود.

21- شهریور 87 نمره25/0 : جاهای خالی را پر كنید:

ارسطو به ما می آموزد كه برای توجیه عقلانی هر پدیده می توان از...........استفاده كرد.ض53

22- شهریور87 نمره 75/0 : ستون سمت راست را به ستون سمت چپ وصل كنید.ض56

الف: در نهایت تبدیل به خوشه گندم شدن دانه گندم.                     1- علت صوری

ب: دانه گندم نسبت به جوانه گندم                                                 2- علت مادی

ج: جوانه گندم نسبت به دانه گندم                                                  3- علت فاعلی

                                                                                                       4- علت غایی

23- شهریور87 و84 نمره 1 : طبیعت جسم را از نظر ارسطو تعریف كنید و برای آن یك مثال بزنید

 

24- دی ماه 87 الف :  كدام یك از علتهای اربعه به مفهوم طبیعت شی نزدیك میباشد.

  ب : طبق نظر بهمنیار كدام یك از علل چهار گانه درونی  و كدام یك بیرونی میباشد

 ج: جای خالی را كامل كنید / در نظر  ارسطو آنچه شدنی است ----- است و آنچه بودنی است ----- میباشد.

25-  صحیح است یا غلط ؟ خرداد 88 الف:  از نظر ارسطو صورت همان طبیعت است آنگاه كه مبدا حركت و سكون در یك شی در نظر گرفته شود.

شهریور 88 ب:  ارسطو وظیفه فیلسوف را تبیین جهان هستی از افق علل اربعه میداند.

26- جای خالی را پر كنید .

 شهریور 88 . علت مادی در نظر ارسطو در واقع مرحله ------ در یك چیز است كه تدریجا یا بر اثر دخالت یك علت ----- و یا بر اثر -------- به مرحله فعلیت نایل میشود.

27-شهریور 88  . به نظر ارسطو آن عاملی كه از ماهیت و نوع یك  پدیده حكایت میكند و آن عاملی كه جنس هر موجودی را تشكیل میدهد به ترتیب چه نام دارند .

29- خرداد 88 . نسبی بودن ماده و صورت یعنی چه مثال بزنید.

30- خرداد 88 . علتهای بیرونی یك پدیده از نظر ارسطو كدامند.