(گوهرهای اصیل و جاودانه)یعنی افلاطون صص50-38

1-با ذكر یك مثال توضیح دهید مرجع حقیقی كلیات از نظر افلاطون كجاست و چگونه به آن می توان رسید.(خرداد85)

2-ابتدا ویژگی های معرفت حقیقی را از نظر افلاطون نوشته سپس بگوئید چرا افلاطون ادراكات حسی را شایسته اعتنا نمی داند؟(خرداد 85ودی ماه86 و شهریور84)

3-ویژگی های معرفت حقیقی را از نظر افلاطون نوشته و سپس بگویید هر یك از آن ها ضامن چه امری است.(خرداد84)شهریور 85-خرداد86وشهریور 86

4-منظور افلاطون از مثل چیست؟ (خرداد85)

5-نظر افلاطون درباره ادراك عقلانی چیست؟ (خرداد85)

6-دی ماه 84.الف)مثل را تعریف كرده ورابطه آن را با علم طبیعت بیان كنید.   ب)ویژگی معرفت حقیقی از نظر افلاطون .......است. دی ماه 85

7-خرداد83.الف)ویژگی های معرفت حقیقی و نحوه ی دست یافتن به آن را از نظر افلاطون بیان كنید.ب)منظور افلاطون از گوهرهای اصیل و جاودانه (مثل)چیست؟

8-شهریور 83.الف)به نظر افلاطون معرفت حقیقی دارای چه ویژگیهایی باید باشد.   ب)دو رساله از افلاطون را نام ببرید.

ج)در تمثیل غار، افلاطون هر یك از عبارات زیر را، به چه چیز تشبیه می كند. شهریور 84

الف)زندان غار   ب) پرتو آتش    ج)اشیاء بیرون و انسانهای در حال رفت و آمد  د)خارج شدن آدمی از غار وتماشای اشیاء گوناگون در روی زمین

9-دی ماه 83. الف) از نظر افلاطون شناخت حقیقی، دارای چه ویژگیهایی است. ب)مراحل رسیدن به شناسایی حقیقی از نظر افلاطون را توضیح دهید.

10-شهریور 82. الف)راه حل افلاطون برای شناسایی یقینی و معرفت حقیقی به چه نظریه ای شهرت داشت؟

ب)از دیدگاه افلاطون برای رسیدن به معرفت حقیقی چه باید كرد.

11-دی ماه 82.از نظر افلاطون برای رسیدن به معرفت حقیقی و شناسایی یقینی چه مراحلی را باید پیمود.

12-خرداد 81: الف)افلاطون در «تمثیل غار» هر یك از موارد زیر را به چه چیزی تشبیه كرده است.

1-زندان غار    2-اشیاء بیرون و انسانهای در حال رفت و آمد.  ب)آیا افلاطون ادراك حسی را شایسته ی اعتنا می داند؟ توضیح دهید.

13-شهریور 81: الف) افلاطون شاگرد چه كسی بود؟

ب)راه حل افلاطون برای رسیدن به شناسایی حقیقی دارای چند مرحله است. هر یك را توضیح دهید.

14-دی ماه 81: الف) شناخت و معرفت باید دارای چه ویژگیهایی باشد.ب)ابتدا مثل را تعریف كنید سپس بگویید افلاطون مثل را به چه منظوری مطرح كرده است.

15-دی ماه 80: الف) در رساله های تئتتوس و جمهوری افلاطون بیشتر درباره چه موضوعی سخن گفته است.

ب)به نظر افلاطون شناخت و معرفت باید دارای چه ویگیهایی باشد.

ج)به نظر افلاطون اگر این عقیده كه، ادراك حسی حقیقت همه چیز را در می یابد، درست باشد، چه نتایجی از آن ناشی خواهد شد.

16-خرداد79: الف) تفاوت رساله تئتتوس و جمهوری افلاطون در چیست؟    ب)تمثیل غار را درباره نظریه مثل توضیح دهید.

ج)نظر افلاطون درباره جهان طبیعت چیست؟ شهریور 86

17-دی ماه 78. الف) چرا افلاطون ادراك حسی را شایسته اعتناد نمی داند.   ب)مرجع كلیات را از دیدگاه افلاطون با ذكر مثال توضیح دهید.

18- شهریور 85.به عقیده افلاطون زندانی بیرون آمده از غار چه مراحلی را باید طی كند تا به دیدار خورشید نایل گردد.

19- خرداد86. منظور افلاطون از مثل چیست ورابطه ی آن با موجودات این جهان چگونه است؟

20- دی ماه 86: راه حل افلاطون برای رسیدن به معرفت حقیقی شامل 2مرحله است، آن دو را به طور مختصر توضیح دهید.

21- خرداد87 نمره 5/0: پاسخ كوتاه بدهید:   در آغاز بحث (شناسایی) ابتدا افلاطون چه سوالاتی را مطرح كرد.ص39

22- خرداد 87 نمره 5/1 : اگر چنانكه سوفسطائیان می گفتند شناسایی معتبر همان ادراك حسی باشد و احتمال خطا وجود نداشته باشد چه نتایج تناقض آمیزی به دنبال خواهد داشت. توضیح دهید

23- شهریور 87 نمره 25/0: الف : افلاطون   خطا ناپذیر بودن معرفت را ضامن ........... و به امور پایدار تعلق داشتن معرفت را ضامن ....... می داندص43

24- شهریور 87 نمره 5/0 : مثل را از نظر افلاطون در یك الی دو سطر تعریف كنیدص45

25- شهریور 87 نمره 1 : در نظریه تمثیل غار افلاطون هر یك از موارد ذیل با كدام مبحث در مسئله شنا سایی مطابقت دارد؟

الف: زندان غار        ب: خورشید بیرون ازغار      ج: اشیای بیرون از غار       د: خروج آدمی از غار

26- صحیح است  غلط؟ محسوس بودن و حقیقی بودن از ویژگیهای عالم مثل می باشد.

27-  جای خالی را كامل كنید.   خرداد 88  :  مبدا همه مثل از نظر افلاطون ----- است؟

28-  دی ماه 87  الف: از میان عبارات  ذیل كدام یك در مورد موجودات عالم مثل صحیح میباشد.

( محسوس -  ثابت جزیی معقول متغییر حقیقت كلی سایه )

 دی ماه   87  و شهریور 88      ب: نام دو كتاب مشهور افلاطون در باب شناسایی چیست و موضوع هر یك چه میباشد.

29- خرداد 88 الف: اولین سئوالاتی كه افلاطون در باره مسئله شناسایی مطرح میكند چیست ؟

                    ب: ویژگیهای معرفت حقیقی از نظر افلاطون چیست و هر یك ضامن چه امری میباشد.

30- شهریور 88 . هر یك از موارد سمت راست در تمثیل غار افلاطون با كدام یك از گزینه های سمت چپ مطابقت دارد .

الف )    غار                                                    الف )  نور خورشید

 ب)   پرتو آتش                                               ب)  عالم مثل

 ج)   اشیا و انسانهای بیرون غار                              ج)   سیر و صعود روح به عالم شناسایی

 د)   خارج شدن آدمی از غار                                 د)   عالم محسوسات

                                                                   ه)   صعود روح به عالم محسوسات