«شهید راه حكمت»یعنی سقراط. صص37-22

1-سقراط بهترین راه وصول به دانش درست و مطمئن را در چه می دانست(خرداد85و86)

2-سقراط سعادت شهر خود را در .... می دانست و داناترین آدمیان در پیام سروش دلفی ... بود.(خرداد85)

3-به سوالات زیر پاسخ دهید.(خرداد84) الف)سقراط می گفت: وظیفه قاضی ..........و وظیفه من ..........است.   

  ب)دانای حقیقی در نزد سقراط كیست؟     ج)پیام سقراط دارای چه جنبه هایی است.            د)در نظر سقراط ملاك انجام هر كاری چیست؟

4-الف)به اعتقاد سقراط، گریز از .........دشوار نیست ، گریزاز ..........دشوار است.ص32

ب)به اعتقاد سقراط، بالاترین خدمتی كه او در حق مردم شهر آتن كرده بود، چه بود؟ص31ج)منظور از «نمی دانم سقراط» چیست؟ص36(دی ماه 84)

5-هدف سقراط از گشت و گذار در میان مردم چه بود و چرا آن را وظیفه ی خود می دانست.(خرداد83)

6-چرا سقراط از مرگ هراسی نداشت؟ دلیل پذیرش مرگ از نظر او چه بود.(شهریور 83)

7-دو جنبه بسیار مهم پیام سقراط ا به اختصار توضیح دهید.(دی ماه83وخرداد79)شهریور 85 و 84-دی ماه 86

8-توضیح دهید : سقراط درباره این اتهام كه او خداپرست نیست، در دادگاه چه پاسخی داد.(شهریور 82)

9-اتهام سقراط چه بود وتوسط چه كسی ودر كجا مطرح شد.(دی ماه 82)

10-سقراط چگونه سعی كرد تا راز پیام غیبی سروش را كشف كند(خرداد81)

11-توضیح دهید : سقراط درباره این اتهام كه او جوانان را گمراه می كند، در دادگاه چه پاسخی داد.(شهریور 81ودی ماه 78)

12-نكته برجسته پیام سقراط را بنویسید.(دی ماه81)

13-سقراط از جستجو برای كشف راز پیام غیبی سروش، به چه نتیجه ای رسید.(دی ماه 80)

14-چرا سقراط پند دادن به مردم را از وظایفی می دانست كه نباید هرگز از آن دست بردارد(دی ماه80)

15-دی ماه 85: كدام مبحث منطق، یادگار مباحث سقراط است. آن رابه طور مختصر توضیح دهید.

16- دی ماه 85: به نظر سقراط انسان چگونه می تواند از وسوسه شك وگمان خلاصی یابد و راه حقیقت را بپیماید.

17- خرداد86: جاهای خالی را پر كنید.ص36

نمی دانم سقراط در واقع آوای .......ودرس آگاه شدن از گوهر ............را كه دردرون هر انسانی نهفته است. طنین انداز كرده است.

18- شهریور 86: توضیح دهید نمی دانم سقراط با نمی دانم سوفسطائیان چه تفاوتهایی دارد؟

19- شهریور 86: به عقیده سقراط برای شروع هر كاری بهترین مطلبی كه باید در نظر گرفته شود چیست؟

 

20-خرداد87 نمره 5/0 : پاسخ كوتاه بدهید. الف: نمی دانم سقراط سوفسطائبان را از اسارت كدام نوع جهل آزاد می ساخت ص36

ب: سقراط زمینه ساز پیدایش كدام مبحث در علم منطق شده است ص37

21- خرداد87 نمره1: استدلال سقراط در دادگاه آتن در خصوص اتهام انكار خدایان چه بود با ذكر مثال توضیح دهید ص30-29

22- شهریور 87 نمره 25 /: صحیح است یا غلط:  سقراط گام اول در طریق حكمت و دانایی را همانا خدا شناسی میداندص36

23- شهریور 87 نمره 25 /: جای خالی را پر كنید:   نمی دانم سقراط سوفسطائیان را از اسارت .............. آزاد می ساخت ص36

24- شهریور 87 نمره 1: به نظر سقراط علت ترس از مرگ چیست و سقراط از چه چیزهایی می هراسد؟

 25- صحیح است  غلط؟

دی ماه 87 الف:  سقراط معتقد بود كه ثروت فضیلت به بار نمی آورد بلكه از فضیلت است كه تمام خیرات بدست می آید.

خرداد 88 ب: از نظر سقراط ملاك انجام دادن یا ندادن یك كار آن است كه به مرگ بیانجامد یا به زندگی.

26-  جاهای خالی را كامل كنید.

دی ماه 87  الف:  به نظر سقراط اگر به ---- اشیا برسیم به -------  درست و مطمئنی   دست پیدا  كرده ایم

خردا د 88 ب:  نمی دانم سوفسطائیان از نوع جهل ------ میباشد.

شهریور 88 ج:   دانم سقراط در واقع آوای ------- بود و نمی دانم سوفسطائیان  معنی جز -------- در بر نداشت.

27-  راز پیام سروش معبد دلفی در مورد سقراط چه بود؟

28- بیت ذیل بیانگر كدام پیام سقراط می باشد؟           تا بدان جا رسید دانس من                                  كه بدانم همی كه نادنم

29- از نظر سقراط در چه صورت می توان به دانش درست و مطمئن دست یافت؟