1-اثرهای (منفی و مثبت) عقاید سوفسطائیان را بطور مختصر بیان كنید.(خرداد85)

2-توضیح دهید اثرهای منفی عقاید سوفسطائیان در میان افكار مردم آن زمان چه بود.(خرداد84)

3-چرا پروتاگوارس معتقد است كه انسان معیار هر چیز است.(دی ماه 84)

4-دو اثر منفی عقاید سوفسطائیان را در یونان باستان بنویسید.(خرداد83وشهریور 81)

5-چرا سوفسطائیان پیروی از شیوه جهان شناسان را كاری بیهوده می دانستند؟(شهریور 83وخرداد81)

6-آراء و نظرات گوناگون جهان شناسان باستان چه نتیجه ای را در پی داشت.(دی ماه 83)

7-مسئله مورد بحث اندیشمندان نخستین چه بود؟ دونمونه مثال بزنید(شهریور 82)

8-افكار اصلی گرگیاس را بنویسید.(دی ماه 82)

9-در قرن پنجم قبل از میلاد چه عاملی سبب بی اعتمادی مردم نسبت به دانش واندیشه شد.(دی ماه 81ودی ماه 80)

10-چرا از یونان به عنوان مهد تفكر فلسفی یاد می كنند(خرداد79ودی ماه 86)

11-نظر پروتاگوراس و گرگیاس را درباره شناخت حقیقت با یكدیگر مقایسه كنید(دی ماه78و شهریور86 و 84)

12- شهریور 85ك عقیده ی گرگیاس درباره ی حقیقت چه بود.

13- دی ماه 85: توضیح دهید، سوفسطائیان چه تاثیر مهمی در تاریخ فلسفه گذاشته اند.خرداد86

14- خرداد86:جاهای خالی را با كلمات مناسب مطابق متن كتاب كامل كنید.

الف) سرچشمه های اندیشه های راز گونه بشر را كه ........دارد باید در میان ...........مردم مشرق زمین جستجو كرد.

15- دی ماه 86:عقیده ی گرگیاس درباره ی وجود شناخت چیست؟

16- خرداد 87 نمره 1: دو سوفسطایی مشهور را نام برده و تفاوت نظر آنها را بنویسید.ص19

17- شهریور 87 نمره 5/ : صحیح است یا غلط؟

الف:  سوفسطائیان آموزش علوم سیاست و فن سخنوری را ترویج كردند؟ص 19

ب:بسیاری از مورخان معتقدند كه تا ملات بشر پیرامون هستی در ابتدا با باورهای دینی همراه بود ه و به زبان عقلی بیان شده است ص16

18- شهریور 87 نمره 5/0 : جای خالی را پر كنید : الف : انسان معیارهمه چیز است شعار .... است و هیچ  چیز را نمی توان شناخت  عقیده ..... است.ص19

19- صحیح است  غلط؟

دی ماه 87 الف: اندیشه های راز گونه بشر را باید در میان پندارهای دینی مردم یونان باستان جستجو كرد .

دی ماه 87  ب:  بنیان گذار فلسفه فیلسوف بزرگ یونان ارسطو میباشد.

خرداد 88 ج: یونان باستان از آن جهت مهد تفكر فلسفی است كه در آنجا اندیشه و تفكر به زبان رمز و افسانه بیان میشد.

 شهریور 88 د: سقراط بنیانگذار فلسفه است زیرا توانایی عقل و روش درست اندیشیدن را به انسانها آموخت و باعث رونق تفكر فلسفی شد.

20- جاهای خالی را كامل كنید.

دی ماه 87 الف: هیچ حقیقتی ر ا نمی توان  یافت این عقیده ی سو فسطائی مشهور ---- است.

خردا د 88 ب: عبارت انسان معیار همه چیز است شع مشهورترین سوسطائی یعنی ----- است.

شهریور 88 ج: تاملات بشر پیرامون هستی و آغا ز و انجام جهان در ابتدا با ---- همرا ه بوده و به زبان ------ بیان شده است.

21- تاثیر مثبت سوفسطائیان در تاریخ فلسفه چه بود؟

22- چه مسئله ای بیش از هر چیز ذهن اندیشمندان نخستین را جهت تبیین  عقلانی به خود مشغول می داشت .