1-فلسفه اولی نام دیگری است بر............كه پیرامون ........بحث می كند.(خرداد85)

2-كدام مورد از مسائل فلسفه اولی نیست.(خرداد85)  الف)علت و معلول    ب)وحدت وكثرت   ج)كمیت و كیفیت اشیاء   د)هستی و نیستی

3-چهار مورد از مسائل فلسفه اولی را نام ببرید.(خرداد84)(دی ماه84)-(شهریور 82)-(شهریور 81)-(دی ماه 80وخرداد79)ودی ماه 85

4-علوم مختلف ومابعدالطبیعه هر كدام موجودات را از چه جهتی بررسی می كنند.(خرداد83)

5- بحث وحدت و كثرت در فلسفه چگونه قابل تببین است؟(شهریر 83وخرداد81)

6-تفاوت علوم مختلف با مابعدالطبیعه را در مطالعه ی اشیا توضیح دهید.(دی ماه83)

7-هدف فلسفه اولی چیست.(دی ماه 81)

8-یكی از مسائل فلسفه اولی «علت ومعلول» است، آن را با ذكر مثال توضیح دهید.(دی ماه78)

9- شهریور 85: مابعدالطبیعه را تعریف كرده ، سپس سه مورد از مسایل فلسفه اولی را نام ببرید.

10- خرداد86: توضیح دهید چه تفاوتی میان كار یك فیلسوف و یك عالم در بررسی اشیا وجود دارد.

11- شهریور 86 و84: علم مابعدالطبیعه را تعریف كنید و سپس یك مورد از مسائل آن را بیان كنید.دی ماه 86

12- خرداد 87 نمره 1 : صحیح است یا غلط   الف: یكی از مسائل مشترك میان علم وفلسفه ی اولی بحث از((هستی )) اشیا میباشد.ص13

ب: ((كثرت)) اشیا سبب تمییز آنها از یكدیگر و ((وحدت)) آنها باعث مشابهت و همانندی انهاست

13- شهریور 87 نمره 1 : مسائل فلسفه ی اولی را فقط نام ببریدص12

14- صحیح است  غلط؟

دی ماه 87 .  كثرت سبب تمیز اشیا و وحدت سبب درك همانندی و مشابهت امور است.

15-   جای خالی را كامل كنید؟

دی ماه 87  الف: دانشی كه احكام هستی را بررسی مینماید  ---- است و نام دیگر آن ----- است.

 خرداد88 ب: مهمترین مصداق فلسفه به معنی تبیین  عقلانی ---- میباشد.

16-  كدام یك از مسائل فلسفه اولی سبب درك تشابه و تمایز در اشیا میباشد؟

17- دی ماه 87  -  ستون سمت راست را با یكی از گزینه های سمت چپ كه مناسبت دارد وصل كنید.

الف )  مبانی فلسفی علوم طبیعی                                         الف ) فلسفه علم اخلاق

 ب) آیا راستی مطلق است یا نسبی                                       ب) مسائل فلسفه اولی

 ج) آیا هستی متغیر است یا ثابت                                         ج) یكسان عمل كردن طبیعت

 د) ایونیا                                                                     د) جهل مركب

ه) نمی دانم سو فسطائیان                                                   ه) زادگاه فلسفه یونانی

                                                                                و) مهد تفكر فلسفی

18-  خرداد ماه 88  -  ستون سمت راست را با یكی از گزینه های سمت چپ كه مناسبت دارد وصل كنید.

الف )   انسان و پایگاه طبقاتی او                                  الف ) فلسفه  حقوق

 ب)  تفاوت وجود و ماهیت                                        ب) فلسفه اولی

 ج)  چرا اشخاص مجرم باید تنبیه شوند                            ج)  فلسفه اخلاق

 د)  علل اولیه هستی                                                  د)  فلسفه  ارسطو

                                                                        ه)  فلسفه  جامعه شناس