فلسفه چیست «2» (فلسفه و علوم انسانی) صص10-7

1-مسئله ای كه موجب پیوند فلسفه و جامعه شناسی می شود بحث ....و.... است.خرداد85

2-ارتباط فلسفه با علم هنر را شرح دهید.(خرداد84)

3-هر یك از سوالات زیر رد چه علمی مورد بحث قرار می گیرد.(دی ماه84)

الف) چرا بعضی زبان زیبائی و هنری اشیا را می فهمند و بعضی دیگر آن را نمی فهمند؟

  ب)چرا باید اشخاص مجرم مجازات وتنبیه شوند.           ج)آیا ارزش های اخلاقی نسبی است.        د)مردم باید از چه كسی یا چه كسانی اطاعت كنند.

4-ارتباط فلسفه را با روان شناسی در زمینه شناخت بنویسید.0خرداد83)

5-ارتباط فلسفه را با روان شناسی در زمینه «روح» بنویسید.(شهریور 83)                                             

6-بحث شناخت(یا معرفت) در كدام علوم مورد بررسی قرار می گیرد توضیح دهید؟ (دی ماه 82)

7-هر یك از سوالات زیر در چه علمی مورد بحث قرار می گیرد؟ (شهریور 81 و84)

الف) فرق یك هنرمند با دیگران چیست.      ب)چرا راستی ودرستی خوب است ودروغ و خیانت بد.

ج)چه كسی باید برای مجازات قانون وضع كند.                د)حكومت بر مردم حق چه كسانی است.

8-بحث آیا جامعه برای خود وجودی مستقل و متفاوت از افراد جامعه دارد یا ندارد یك بحث .... است و بحث آزاد بودن و مجبور بودن و تابع بودن انسان نسبت به شرایط پایگاه طبقاتی یك بحث ..... است.دی ماه 81

9- شهریور 85: نحوه ارتباط علم فلسفه با علم روان شناسی را بنویسید.دی ماه86

10- دی ماه 85: ارتباط فلسفه و علم جامعه شناسی را در بحث اصالت فرد و اصالت جامعه توضیح دهید.

11- شهریور 86: نحوه ارتباط فلسفه با علم سیاست را بنویسید.

12- دی ماه 80الف) توضیح دهید چه وقت انسان وارد حوزه ی از معرفت به نام فلسفه علم سیاست می شود.

13- خرداد79الف) بحث شناخت در فلسفه پیرامون چه موضوعی است و این بحث چگونه با علم روان شناسی ارتباط پیدا می كند.

14- دی ماه 78الف) ارتباط فلسفه و علم حقوق را توضیح دهید.

15- شهریور 84 نمره 1: هر یك از سوالات زیر در چه علمی مورد بحث قرار می گیرد؟

الف : آیا انسان میتواند خود را از تاثیر مطلق و بی قید و شرط پایگاه طبقاتی خود را آزاد سازد

  ب: مردم باید از چه كسی یا چه كسانی اطاعت كنند

   ج: چرا راستی و درستی خوب است و دروغ  وخیانت بد   

   د: چرا شاعران زبان زیبایی را می فهمند و بعضی دیگر آن زبان را نمی فهمند

16- خرداد 86: عقیده فیلسوفان مكتب فلسفی ماركسیسم و فیلسوفان الهی را درباره ی انسان و پایگاه طبقاتی او، مقایسه كنید.

17- خرداد 87 نمره  1: هر یك از سئوالات ذیل مربوط به كدام علم است

الف : حكومت بر مردم حق چه كسانی است 

  ب: وضع( قانون) برای مجازات مجرمان وظیفه چه كسی است   

  ج: زیبایی چیست      د: فرق یك هنرمند با دیگران چیست؟

18- شهریور 87 نمره 1: متون راست را به متون چپ وصل كنید .

الف: فلسفه جامعه شناسی   1- برخی جامعه شناسان غربی اقتدار و مشروعیت سیاسی را ازآن اكثریت می دانند

ب: فلسفه روانشناسی                    2- انسان علاوه بر جسم مادی دارای روح غیر مادی نیز هست.ص7

ج: علم حقوق                            3- آیا انسان موجودی است كاملا تابع پایگاه طبقاتی خود ص8

د: علم سیاست                            4- جرم چیست ص10

                                               5- چرا بعضی. زبان زیبایی اشیا را میفهمند ص10

19- صحیح است  غلط؟

دی ماه 87 الف: اكثریت جامعه شناسان غربی اقتدار و مشرو عیت سیاسی را متعلق به طبقه كارگر میدانند.

 خرداد  88 ب: بحث شناخت از آنجا كه از حقیقت ذهن آدمی سخن میگوید در فلسفه مطرح است.

شهریور 88 ج: بحث در باره اینكه آیا آدمی باید همیشه و همه جا بطور مطلق راستگو باشد ؟ بیانگر ارطباط فلسفه و جامعه شناسی است.

20-  جای خالی را كامل كنید.

دی ماه 87 الف: بحث شناخت یكی از بحثهای مشترك فلسفه و ----- می باشد

دی ماه 87 ب: اعتقاد به اینكه انسان مثل یك قطعه موم در دست شرایط اجتماعی و اقتصادی زمانه خود میباشد نظر ---- است.

خرداد  88 ج: در اسلام مشروعیت سیاسی و ولایت از آن كسی است كه حكم ---- را بیبان كند.

21-    شهریور 88 : بحث مهم شناخت یا معرفت پیوند فلسفه را با كدام شاخه از رشته های علوم انسانی مشخص  مینماید؟