فلسفه چیست«1» صص6-3

1-چرا سقراط مایل نبود او را سوفیست یا دانشمند بخوانند. دی ماه 81 ص2وخرداد83

2-معنای كلمات فیلوسوفوس، سوفیست، سفسطه را بنویسید. شهریور 81ص2

3-چهار مورد از مبانی فلسفی علوم تجربی را فقط نام ببرید. خرداد81 ودی ماه 84، شهریور 85 و 86

4-نام پنج اصل از اصول ومبانی فلسفی علوم تجربی را بنویسید. دی ماه82 ص6و5 دی ماه 86

5-فلسفه در اصطلاح مردم عامی چه مفهومی دارد. شهریور 82ص3

6-روش فلسفه ی علوم طبیعی در برخورد با دانشهای تجربی چگونه است.دی ماه83 شهریور 83 ندارد.

7-توضیح دهید كه چه نوع تلاشی را می توان به عنوان یك كار فلسفی قلمداد كرد.خرداد84 ص6

8-اصل تبعیت همه موجودات را از قانون علیت با یك مثال توضیح دهید.خرداد85ص5

9- دی ماه 85: لفظ سوفیست به چه معناست و عقیده آنها را بیان كنید.

10- خرداد86: چرا اندیشمندان و همچنین مردم امروز به سراغ بحث های فلسفی می روند.

11- دی ماه 80: الف)فیلوسوفوس به چه معناست؟ چه كسی برای اولین بار خود را فیلوسوفوس نامید؟

ب)منظور از مغالطه در استدلال چیست؟ چه كسانی از این روش استفاده می كردند.

ج)به نظر ارسطو علت گرایش مردم به بحثهای فلسفی چیست؟

د)مهم ترین اصلی كه زیر بنای همه تحقیقات علمی قرار می گیرد كدام است.ص5

12-خرداد79: الف) كلمه فیلوسوفوس كه در اصل به معنی دوستدار دانایی بوده رفته رفته به مفهوم ....... ارتقا پیدا كرده و كلمه فلسفه مرادف با ........... شد. ص2

ب)چرا اندیشمندان و همچنین مردم عادی به سراغ بحثهای فلسفی می روند. ص3   ج)مفهوم قانون در علوم تجربی چه اصلی را بیان می كند؟ ص5

13-دی ماه 78: الف) لفظ سوفسیت در ابتدا چه معنایی داشت؟ و هم اكنون هم معنای رایج آن چیست؟

ب)چرا انسان به سوی فلسفه می رود و نظر ارسطو در این باره چیست؟ ج)مبانی فلسفی علوم را نام ببرید.

14- شهریور 84 نمره 5/0 : ریشه یونانی لفظ فلسفه چیست و به چه معناست؟

15- خرداد 87 نمره 5/0 :جاهای خالی را پر كنید: الف : كلمه سفسطه در زبان عربی از لفظ ....... گرفته شده و اكنون معنای رایج آن ...... است. ص2

16- شهریور 87 نمره 25/0 :جاهای خالی را پر كنید: از نظر ارسطو آنچه نخستین دانشمندان و همچنین مردم امروز را به بحثهای فلسفی كشانیده .......می باشد.ص3

17- شهریور 87 : صحیح است یا غلط: لفظ یونانی (فیلوسوفیا ) به معنی (دوستدار دانش) می باشد

18-  تعیین  كنید كدام یك صحیح و كدام یك غلط است؟

الف : دی ماه 87  : فیلوسوفیا مركب است از دو كلمه فیلو به معنی دوستدار و سوفیا به معنی دانایی

ب: خرداد88  نمره25/0:  واقعیت داشتن جهان از مبانی فلسفی علوم طبیعی میباشد.

ج: شهریور 88 نمره 25/0 : لفظ فلسفه معرب كلمه فیلوسوفوس به معنی دوستدار  دانایی است.

19-  خرداد88 :  جای خالی را كامل كنید. لفظ یونانی ای را كه در آغاز به معنی دانشمند بود و به تدریج معنی آن تنزل یافت----- میباشد.

20- شهریور 88 : در پاسخ به سئوال آیا طبیعت قابل شناخت است باید وارد قلمرو چه علمی شد؟